การใช้ adjectives ที่ลงท้าย ด้วย -ed  และ -ing
มี adjectives  คู่ อยู่กลุ่มหนึ่งที่ลงท้ายด้วย -ed และ - ing โดยความหมายจะไม่เหมือนกัน ดังตัวย่างต่อไปนี้

interested Those Japanese tourists are interested in  the ecotourims program.
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นพวกนั้น (รู้สึก) สนใจในโปรแกรมท่องเที่ยวนิเวศน์
   
interesting The ecotourism program is interesting (to those Japanese tourists).
โปรแกรมท่องเที่ยวนิเวศน์นั้นน่าสนใจ (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น)
________________________________________________________________
bored We were bored with the hotel food.
พวกเรา(รู้สึก) เบื่อกับอาหารของโรงแรม
   
boring The hotel food was boring (for us).
อาหารของโรงแรม น่าเบื่อ (สำหรับพวกเรา)
__________________________________________________________________
terrified The bear is very terrified.
  หมีตัวนั้น (รู้สึก) ตกใจกลัวมาก
   
terrifying The bear is very terriying.
  หมีตัวนั้นน่ากลัวมาก
________________________________________________________________
satisfied Most of the employees of this company are satisfied with their salaries.
  ลูกจ้างส่วนมากของบริษัทนี้ (รู้สึก) พอใจกับเงินเดือนของพวกเขามาก
   
satifisfying The salaries are satisfying for most of the employees of this company.
  เงินเดือนี่น่า่พอใจสำหรับลูกจ้างส่วนมากของบริษัทนี้
________________________________________________________________
surprised I am not surprised that you don't have the qualifications the company wants.
  ผมไม่แปลกใจที่คุณไม่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ
   
surprising They had a lot of experience trekking in that rainforest. So their disppearance in the rainforest is surprising.
  พวกเขามีประสบการณ์มากมายในการเดินป่าในป่าฝนนั้น ดังนั้นการหายไปของพวกเขาในป่าฝนนั้นน่าประหลาดใจ
________________________________________________________________
pleased You parents must be pleased if you tell them you have got an A in FE II.
  คุณพ่อคุณแม่คุณจะต้อง (รู้สึก) พอใจ ถ้าคุณบอกพวกเขาว่าคุณได้เกรด A จากวิชา FE II
   
pleasing ํYour experience with the adventure vacation in the rainforest next week must be pleasing.
  ประสบการณ์เกี่ยวกับการพักร้อนแบบผจญภัยของคุณในป่าฝนอาทิตย์หน้าจะต้องน่าพอใจ (แน่ๆ)
________________________________________________________________
 
สังเกตุได้ว่า adjectives ที่เติม -ed จะแปลว่า "รู้สึก..." ส่วนที่ลงท้ายด้วย -ing จะแปลว่า "น่า..." ดังนั้นสำหรับ adjective ที่ลงท้ายด้วย -ed ประธานจะต้องเป็นคนหรือสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่จะมีความรู้สึกได้ การใช้ adjectives เป็นงภาคแสดงนของประโยค จะต้องใช้กับ verb to be ( is, am, are, was, were ) และจะต้องผันให้ถูกต้องตามประธานด้วย แต่ถ้ามีกริยาช่วย เช่น will, should, must, เช่นประโยคคู่สุดท้างก็ให้ใช้ 'be' ตามหลักกริยาช่วยเหล่านั้นได้เลย
คลิกทำแบบฝึกหัด